Wiki

Biểu bì

Biểu bì có thể nói tới:

  1. biểu bì (thực vật), bộ phần ngoài cùng của các tế bào của thực vật
  2. biểu bì (da), lớp da ngoài cùng của con người hoặc của các động vật có xương sống
  3. biểu bì (động vật học), lớp tế bào bao bọc toàn thể bộ phận của các sinh vật có cấu trúc phức tạp hơn bọt biển

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Biểu bì.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button