Wiki

Bộ tứ siêu đẳng

Bộ tứ siêu đẳng
Tập tin:Fantastic Four (Marvel).jpg
Thông tin ấn phẩm
Nhà xuất bản Marvel Comics
Xuất hiện lần đầu Bộ tứ siêu đẳng #1
Sáng tạo bởi
  • Stan Lee
  • Jack Kirby

Bộ tứ siêu đẳng (tiếng Anh: Fantastic Four) là một đội siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong sách truyện tranh Mỹ, được phát hành bởi Marvel Comics. Nhóm siêu anh hùng này được giới thiệu lần đầu tiên trong The Fantastic Four #1 (cover datetháng 11 năm 1961). Bộ tứ siêu đẳng là đội siêu anh hùng đầu tiên được tạo ra bởi Stan Lee và Jack Kirby.

Các nhân vật trong nhóm siêu anh hùng này gồm Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm và Ben Grimm.

Back to top button