Wiki

Chủ tịch

Chủ tịch có thể đề cập đến:

  • Tổng thống
  • Chủ tịch nước
  • Chủ tịch (công ty)

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Chủ tịch.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button