Wiki

Danh sách đĩa nhạc của Apink

Danh sách đĩa nhạc của Apink
Danh sách đĩa nhạc của ApinkApink tại Unison Festival ngày 5 tháng 9 năm 2014
Album phòng thu 5
Album trực tiếp 4
Album tổng hợp 2
Video âm nhạc 38
EP 6
Đĩa đơn 26
Album nhạc phim 12
Album đặc biệt 1

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Apink trực thuộc công ty giải trí Plan A Entertainment được thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 2011. Kể từ khi ra mắt công chúng với EP Seven Springs of Apink, nhóm đã phát hành 3 album phòng thu, 1 album đặc biệt, 6 EP tại thị trường Hàn Quốc. Tại thị trường Nhật Bản, nhóm đã phát hành 2 album phòng thu, 1 album tổng hợp.

Album phòng thu


Nhan đề Chi tiết Vị trí
cao nhất
Doanh số
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hàn Quốc
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Nhật Bản
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hoa Kỳ
Tiếng Hàn
Une Annee
 • Phát hành: 9 tháng 5 năm 2012
 • Nhãn đĩa: A Cube Entertainment, CJ E&M Music and Live
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
4
 • Hàn Quốc: 40.510+
Pink Memory
 • Phát hành: 21 tháng 7 năm 2015
 • Nhãn đĩa: A Cube Entertainment, LOEN Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
2 36
 • Hàn Quốc: 90.080+
 • Nhật Bản: 3.756+
Pink Revolution
 • Phát hành: 26 tháng 9 năm 2016
 • Nhãn đĩa: Plan A Entertainment, LOEN Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
2 39 12
 • Hàn Quốc: 50.375+
 • Nhật Bản: 2.631+
Tiếng Nhật
Pink Season
 • Phát hành: 26 tháng 8 năm 2015
 • Nhãn đĩa: Universal Music Japan
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
5
 • Nhật Bản: 12.624+
Pink Doll
 • Phát hành: 21 tháng 12 năm 2016
 • Nhãn đĩa: Universal Music Japan
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
10
 • Nhật Bản: 11.430+
 • ories t hành: 27 tháng 12 năm 2017
 • Nhãn đĩa: Universal Music Japan
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
“—” nghĩa là không được xếp hạng hoặc không được phát hành tại vùng lãnh thổ đó

Album đặc biệt


Nhan đề Chi tiết Vị trí
cao nhất
Doanh số
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hàn Quốc
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Nhật Bản
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hoa Kỳ
Dear
 • Phát hành: 15 tháng 12 năm 2016
 • Nhãn đĩa: Plan A Entertainment, LOEN Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
2 61
 • Hàn Quốc: 31.077+
 • Nhật Bản: 1.723+
MIRACLE * Phát hành: 19 tháng 4 năm 2018

 • Nhãn đĩa: Play M(PlanA) Entertaiment, KakaoM Entertaiment

• Định dạng: CD, tải nhạc số

10
“—” nghĩa là không được xếp hạng hoặc không được phát hành tại vùng lãnh thổ đó

Album tổng hợp


Nhan đề Chi tiết Vị trí
cao nhất
Doanh số
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hàn Quốc
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Nhật Bản
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hoa Kỳ
Nhật Bản
2011-2014 Best Of Apink
 • Phát hành: 17 tháng 12 năm 2014
 • Nhãn đĩa: Universal Music Japan
 • Định dạng: CD
56
 • Nhật Bản: 3.229+
Pink LUV + Blossom
 • Phát hành: 2 tháng 10 năm 2015
 • Nhãn đĩa: Universal Music Ltd.
 • Định dạng: tải nhạc số
“—” nghĩa là không được xếp hạng hoặc không được phát hành tại vùng lãnh thổ đó

Album trực tiếp


Nhan đề Chi tiết Vị trí cao nhất Doanh số
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Nhật Bản
APINK 1st Concert PINK PARADISE
 • Phát hành: 24 tháng 6 năm 2015 (NB)
 • Nhãn đĩa: Copan Global
 • Định dạng: DVD
22
Apink 1st Live Tour 2015 PINK SEASON
 • Phát hành: 10 tháng 2 năm 2016
 • Nhãn đĩa: Copan Global
 • Định dạng: DVD, Blu-ray
17 (DVD)
11 (Blu-ray)
APINK 2nd Concert Pink Island
 • Phát hành: 9 tháng 3 năm 2016 (NB)
 • Nhãn đĩa: Copan Global
 • Định dạng: DVD
23
Apink 2nd Live Tour 2016 PINK SUMMER
 • Phát hành: 16 tháng 10 năm 2016 (NB)
 • Nhãn đĩa: Copan Global
 • Định dạng: DVD, Blu-ray
7 (DVD)
6 (Blu-ray)
 • Nhật Bản: 2.763+

EP


Nhan đề Chi tiết Vị trí
cao nhất
Doanh số
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hàn Quốc
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Nhật Bản
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hoa Kỳ
Seven Springs of Apink
 • Phát hành: 19 tháng 4 năm 2011
 • Nhãn đĩa: A Cube Entertainment, CJ E&M Music and Live
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
6
 • Hàn Quốc: 16.365+
Snow Pink
 • Phát hành: 22 tháng 11 năm 2011
 • Nhãn đĩa: A Cube Entertainment, CJ E&M Music and Live
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
7
 • Hàn Quốc: 25.701+
Secret Garden
 • Phát hành: 5 tháng 7 năm 2013
 • Nhãn đĩa: A Cube Entertainment, CJ E&M Music and Live
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
2 81
 • Hàn Quốc: 71.247+
 • Nhật Bản: 3.480+
Pink Blossom
 • Phát hành: 31 tháng 3 năm 2014
 • Nhãn đĩa: A Cube Entertainment, LOEN Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
2 59
 • Hàn Quốc: 76.307+
 • Nhật Bản: 6.139+
Pink Luv
 • Phát hành: 24 tháng 11 năm 2014
 • Nhãn đĩa: A Cube Entertainment, LOEN Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
1 53
 • Hàn Quốc: 80.698+
 • Nhật Bản: 4.805+
Pink Up
 • Phát hành: 26 tháng 6 năm 2017
 • Nhãn đĩa: Plan A Entertainment, LOEN Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
1 49 14
 • Hàn Quốc: 54.681+
 • Nhật Bản: 1.556+
ONE&SIX
 • Phát hành: 2 tháng 7 năm 2018
 • Nhãn đĩa: Play M (PlanA) Entertainment, KakaoM Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
1
 • Hàn Quốc: 64.010+
 • Nhật Bản: update
PERCENT
 • Phát hành: 7 tháng 1 năm 2019
 • Nhãn đĩa: Play M (PlanA) Entertainment, KakaoM Entertainment
 • Định dạng: CD, tải nhạc số
1
 • Hàn Quốc: 40.000+
 • Nhật Bản: update
“—” nghĩa là không được xếp hạng hoặc không được phát hành tại vùng lãnh thổ đó

Đĩa đơn


Nhan đề Năm Vị trí cao nhất Doanh số Album
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Gaon
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Billboard
Danh sách đĩa nhạc của Apink Oricon Danh sách đĩa nhạc của Apink Billboard
Tiếng Hàn
“I Don’t Know” 2011 20
 • Hàn Quốc: 999.637+
Seven Springs of Apink
“It Girl” (Remix Version) 47
 • Hàn Quốc: 425.781+
“My My” 16 16
 • Hàn Quốc: 1.906.585+
Snow Pink
“April 19th” 2012 44 35
 • Hàn Quốc: 149.514+
Une Annee
“Hush” 11 13
 • Hàn Quốc: 1.280.030+
“Bubibu” (Remix Version) 20 18
 • Hàn Quốc: 501.234+
“NoNoNo” 2013 3 2
 • Hàn Quốc: 1.786.623+
Secret Garden
“Good Morning Baby” 2014 6 11
 • Hàn Quốc: 457.087+
Pink Luv
“Mr. Chu” (On Stage) 2 2
 • Hàn Quốc: 1.580.825+
Pink Blossom
“My Darling” (Apink BnN) 22 17
 • Hàn Quốc: 100.271+
Pink Luv
“Luv” 2
 • Hàn Quốc: 1.490.824+
“Promise U” 2015 16
 • Hàn Quốc: 72.460+
Pink Memory
“Remember” 2
 • Hàn Quốc: 1.111.701+
“The Wave” (네가 손짓해주면) 2016 16
 • Hàn Quốc: 154.085+
Pink Revolution
“Only One” (내가 설렐 수 있게) 5
 • Hàn Quốc: 449.622+
“Cause You’re My Star” (별의 별) 25
 • Hàn Quốc: 142.763+
Dear
“Always” 2017 32
 • Hàn Quốc: 50.855+
Pink Up
“Five” 4
 • Hàn Quốc: 609.147+
“Miracle” 2018 Miracle
“I’m so sick” 4 ONE&SIX
“Eung Eung(%%)” 2019 17 PERCENT
Everybody Ready 2019
Tiếng Nhật
“NoNoNo” 2014 4 6
 • Nhật Bản: 39.217+
Pink Season
“Mr. Chu” 2015 2 5
 • Nhật Bản: 59.460+
“Luv” 2 4
 • Nhật Bản: 47.100+
“Sunday Monday” 6 19
 • Nhật Bản: 18.591+
Pink Doll
“Brand New Days” 2016 11 26
 • Nhật Bản: 10.737+
“Summer Time” 2 5
 • Nhật Bản: 41.12+
“Bye Bye” 2017 5 16
 • Nhật Bản: 23.220+
CTB
“Motto Go! Go! scope=”row”|” 9 27
 • Nhật Bản: 13.465+
CTB
Orio
“—” nghĩa là không được xếp hạng hoặc không được phát hành tại vùng lãnh thổ đó

Đĩa đơn quảng bá

Nhan đề Năm Album
“Let Us Just Love” (우리 그냥 사랑하게 해주세요) 2011 Protect the Boss
“Christmas Song” (크리스마스 노래)
(cùng các nghệ sĩ của United Cube)
2013 Không thuộc album

Các bài hát khác


Bài hát Năm Vị trí cao nhất Doanh số
(Nhạc số)
Album
Danh sách đĩa nhạc của Apink
Hàn Quốc
“Cat” 2012 175 Une Annee
“Step” 170
“Boy” 189
“I Got You” 187
“Up To The Sky” (하늘 높이) 156
“U You” 2013 42
 • Hàn Quốc: 120.018+
Secret Garden
“Lovely Day” 67
 • Hàn Quốc: 55.619+
“I Need You” (난 니가 필요해) 127
 • Hàn Quốc: 21.216+
“Secret Garden” 136
 • Hàn Quốc: 21.349+
“Sunday Monday” 2014 22
 • Hàn Quốc: 59.490
Pink Blossom
“Fairytale Love” (사랑동화) 24
 • Hàn Quốc: 45.262+
“So Long” 30
 • Hàn Quốc: 38.354+
“Crystal” 32
 • Hàn Quốc: 37.845+
“Mr. Chu” 52
 • Hàn Quốc: 27.380+
“Secret” 14
 • Hàn Quốc: 146.444+
Pink Luv
“Wanna Be” 37
 • Hàn Quốc: 46.760+
“Not an Angel” (천사가 아냐) 39
 • Hàn Quốc: 45.527+
“Love Like a Fairytale” (동화 같은 사랑) 45
 • Hàn Quốc: 42.166+
“Perfume” 2015 92
 • Hàn Quốc: 28.540+
Pink Memory
“Attracted to U”(끌려) 63
 • Hàn Quốc: 42.436+
“Dejavu” 95
 • Hàn Quốc: 28.566+
“Petal” (꽃잎점) 70
 • Hàn Quốc: 38.444+
“A Wonderful Love”
 • Hàn Quốc: 26.685+
“I DO”
 • Hàn Quốc: 26.116+
“What A Boy Wants”
 • Hàn Quốc: 25.431+
“Boom Pow Love” 2016 46
 • Hàn Quốc: 24.186+
Pink Revolution
“Ding Dong” 56
 • Hàn Quốc: 21.992+
“Oh Yes” 62
 • Hàn Quốc: 20.036+
“Fairy” 83
 • Hàn Quốc: 17.819+
“To. Us” 84
 • Hàn Quốc: 17.731+
“Catch Me” 91
 • Hàn Quốc: 16.586+
“Eyes” 2017 75
 • Hàn Quốc: 32.163+
Pink Up
“Kok Kok” 97
 • Hàn Quốc: 25.055+
“I Like It! scope=”row”|”
 • Hàn Quốc: 22.329+
“—” nghĩa là không được xếp hạng hoặc không được phát hành tại vùng lãnh thổ đó.

Cộng tác


Năm Bài hát Thành viên Nghệ sĩ Album
2011 “Skinny Baby” Apink Beast Không có
2012 “Love Day”
(Tiếng Hàn Quốc: 러브 데이)
Jung Eunji Yang Yo-seob (Beast) A Cube for Season #Green
2013 “A Year Ago”
(Tiếng Hàn Quốc: 일년전에)
Jung Eunji,
Kim Namjoo
Jang Hyun-seung (Beast) A Cube for Season #White
“5! My Baby” Apink Beast Không có
“Short Hair”
(Tiếng Hàn Quốc: 짧은머리)
Jung Eunji Huh Gak A Cube for Season #Blue
“Know We’re Going to Break Up”
(Tiếng Hàn Quốc: 헤어질걸 알기에)
Huh Gak Little Giant
“One Minute Ago” Kang Ho-dong Barefooted Friends OST
“Fanta Time” Lee Kwang-soo,
Niel (Teen Top)
Không có
“Mini”
(Tiếng Hàn Quốc: 미니)
Apink B.A.P Không có
“Let’s Talk About You”
(Tiếng Hàn Quốc: 너부터 잘 해)
Yoon Bomi M.I.B The Maginot Line
“Christmas Song”
(Tiếng Hàn Quốc: 크리스마스 노래)
Apink United Cube Không có
2014 “Break Up To Make Up” Jung Eunji Huh Gak A Cube for Season #Sky-Blue
“The Best Thing I Did”
(Tiếng Hàn Quốc: 제일 잘한 일)
Oh Hayoung Jiggy Dogg The Best Thing I Did
“My Darling”
(Tiếng Hàn Quốc: 마이달링)
Yoon Bomi,
Kim Namjoo
Brave Brothers 10th Anniversary Project Part 6 By Brave Brothers
2015 “Photograph”
(Tiếng Hàn Quốc: 사진)
Kim Namjoo Yook Sung-jae A Cube for Season #Blue Season 2
“I Know I Know”
(Tiếng Hàn Quốc: 알아 알아)
Yoon Bomi David Oh Singing Begins
“Lovely”
(Tiếng Hàn Quốc: Lovely해)
Lim Seul-ong Some Guys, Some Girls OST
“Let’s Eat Together”
(Tiếng Hàn Quốc: 밥 한 끼 해요)
Yoon Hyun-sang Không có
“Sweet Now”
(Tiếng Hàn Quốc:달다 지금)
Kim Namjoo Damiano Sweet Now
2016 “Ocean”
(Tiếng Hàn Quốc: 바다)
Jung Eunji Huh Gak Plan A First Episode
“One Night Is More Beautiful Than Day Summer”
(Tiếng Hàn Quốc: 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다)
Yoon Bomi,
Kim Namjoo
Various Artists Merry Summer
“Summer Ice Cream”
(Tiếng Hàn Quốc: 한 여름 밤에 꿀)
Jung Eunji Hanhae Không có
“Visual Gangster”
(Tiếng Hàn Quốc: 널 너무 사랑해서)
MC MONG U.F.O
“The Reason I Got Pretty”
(Tiếng Hàn Quốc: 내가 예뻐진 이유)
Park Ji-hyo
Ben
Inkigayo Music Crush Part 1

Nhạc phim


Năm Bài hát Thành viên Album
2011 우리 그냥 사랑하게 해주세요 (Please Let Us Love) Apink Protect the Boss OST
2012 All For You (với Seo In Guk) Jung Eunji Reply 1997 OST
우리 사랑 이대로 (Just The Way We Love) (với Seo In Guk)
2013 One Minute Ago (với Kang Ho Dong) Barefooted Friends OST
2014 그대라구요 (It’s You) Three Days OST
2015 Lovely해 (Lovely) Yoon Bomi Some Guys, Some Girls OST
2015 잊었니 (Did You Forget) Apink BnN Two Yoo Project – Sugarman OST Part 1
2016 Brand New Days Apink Rilu Rilu Fairilu ~Yousei no Door~ OST
그녀의 연인에게 (For Her Lover) Jung Eunji Two Yoo Project – Sugarman OST Part 19
스위티 (Sweety) Yoon Bomi Two Yoo Project – Sugarman OST Part 33
사랑 앞에서 (A Love Before) Jung Eunji Entertainer OST
Without You Yoon Bomi Cinderella and Four Knights OST
2017 그대란 정원 (You’re My Garden) Jung Eunji Strong Woman Do Bong Soon OST Part 1
Papipupe Pon! Apink Rilu Rilu Fairilu ~Yousei no Door~ Season 2 OST
I Pray 4 You Apink BnN School 2017 OST Part.6
You Are My Garden Jung EunJi Strong Woman Do Bong Soon
2018 Stay Jung EunJi Suit OST Part 2

Video âm nhạc


Video âm nhạc

Năm MV Ghi chú
2011 “I Don’t Know” (몰라요) Khách mời: Lee Gi-kwang
“Wishlist”
“It Girl”
“My My”
“Skinny Baby” với Beast (Skoolooks CF)
2012 “Hush”
“Cat” Video không chính thức, được sản xuất bởi các thành viên Apink
2013 “5! My Baby” với Beast (Skoolooks CF)
“NoNoNo” Phiên bản tiếng Hàn
“Secret Garden”
“U You”
“Mini” với B.A.P (Skoolooks CF)
2014 “Good Morning Baby” Kỷ niệm 1000 ngày debut
“Mr. Chu”
“Crystal”
“NoNoNo” Phiên bản tiếng Nhật
“Luv”
2015 “Mr. Chu” Phiên bản tiếng Nhật
“Promise U” Kỷ niệm 4 năm debut
“Luv” Phiên bản tiếng Nhật
“Remember”
“Petal” (꽃잎점)
“Sunday Monday” Phiên bản tiếng Nhật
2016 “Brand New Days”
“The Wave” (네가 손짓해주면) Kỷ niệm 5 năm debut
“Summer Time” (サマータイム!)
“April 19th” Phiên bản tiếng Nhật
“My My” Phiên bản tiếng Nhật
“Only One” (내가 설렐 수 있게)
“Cause You’re My Star” (별의 별)
2017 “Bye Bye”
“FIVE”
” (もっとGO!GO!)
“Always” Kỷ niệm 6 năm Debut
“Orion”
2018 “I’m So Sick”
“Miracle” Kỷ niệm 7 năm Debut
2019 “Eung Eung

(%%)”

“Everybody Ready” Kỷ niệm 8 năm Debut

Góp mặt trong video âm nhạc

Năm MV Nghệ sĩ Thành viên
2010 “Breath” (숨) Beast Son Naeun
“Beautiful” Tất cả
2011 “Shock” (Japanese Version) Park Chorong
“I Like You the Best”
(니가 제일 좋아)
Son Naeun
2012 “Insane” BTOB Park Chorong
“A Person I Used to Love”
(나를 사랑했던 사람아)
Huh Gak Son Naeun
“It Hurts” (아프다)
“Mayday” Mario Tất cả (ngoại trừ Jung Eunji)
2013 “Christmas Song” (크리스마스 노래) United Cube Tất cả
“That’s My Fault” (슬픈약속) Speed Son Naeun
“It’s Over”
“1440” Huh Gak Oh Hayoung
“Frozen” (꽁꽁) Shin Bora Oh Hayoung
“Marry Me” K-Hunter Yoon Bo-mi
2014 “Shall We Dance With Dr. Lim” Im Chang-jung Yoon Bomi
Park Chorong
Oh Hayoung
2016 “One Night Is More Beautiful Than Day Summer”
(우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다)
Various Artists Yoon Bomi
Kim Namjoo
“I’m Fine” (아무렇지 않은 척) Victon Son Naeun
2017 “Miss You” (혼자, 한잔) Huh Gak Park Chorong
“New Face” PSY Son Naeun
“Oasis” (오아시스) Plan A Family Tất cả

DVD/Bluray


Ngày phát hành Định dạng Tựa đề
10 tháng 6 năm 2015 DVD Apink JAPAN Fanmeeting 2015 -Pink Valentine with U-
24 tháng 6 năm 2015 DVD Apink 1st Concert Live “PINK PARADISE”
10 tháng 2 năm 2016 DVD/Bluray Apink 1st Live Tour 2015 -Pink Season-
9 tháng 3 năm 2016 DVD Apink 2nd Concert Live “PINK ISLAND”
26 tháng 10 năm 2016 DVD/Bluray Apink 2nd Live Tour 2015 -Pink Summer-

Back to top button