Wiki

Mười tám nước chư hầu

Mười tám nước chư hầu có thể là:

  • mười tám quốc gia phong kiến được ​​tạo ra bởi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ ở Trung Quốc vào năm 206 TCN sau sự sụp đổ của triều Tần
  • mười tám lộ chư hầu liên minh chống Đổng Trác do Viên Thiệu làm minh chủ trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung
  • mười tám nước chư hầu hưng binh sang trừng phạt Thạch Sanh trong cuốn truyện thơ nôm Thạch Sach của Việt Nam

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Mười tám nước chư hầu.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button