Wiki

Nhật thực 9 tháng 3, 2016

Xem Bản mẫu:Infobox Solar eclipse
Loại nhật thực
Nhật thực cực đại
Thời gian (UTC)
Tham khảo
Saros ( trên )

Nhật thực 9 tháng 3, 2016

Nhật thực một phần tại Jakarta, Indonesia, 00:23:07 UTC

 • Nhật thực 9 tháng 3, 2016

  Nhật thực một phần tại Singapore, 00:23:22 UTC.

 • Nhật thực 9 tháng 3, 2016

  Nhật thực một phần tại Nonthaburi, Thái Lan, 00:51:54 UTC.

 • Nhật thực 9 tháng 3, 2016

  Nhật thực một phần tại Hợp Phì, Trung Quốc, 01:39:57 UTC.

 • Xem thêm


  • Nhật thực
  • 9 tháng 3
  • 2016

  Check Also
  Close
  Back to top button