Wiki

Phường

Phường có thể là:

  • Phường: đơn vị hành chính ở Việt Nam.
  • Phường hội

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Phường.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button