Wiki

Si giáng trưởng

Gam si giáng trưởng có tờ khóa biểu là hai nốt giáng là si giáng và mi giáng

Back to top button