Wiki

Tập tin:Abrictosaurus dinosaur-removebg-preview.png

Miêu tả


Giấy phép


 Tập tin:Abrictosaurus dinosaur-removebg-preview.png Tập tin này được phân phối theo Creative Commons Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng Toàn thế giới CC0.
Người nào gán tài liệu này với tác phẩm nghĩa là đã hiến tác phẩm cho phạm vi công cộng bằng cách từ bỏ mọi quyền lợi của người đó đối với tác phẩm theo quy định của luật bản quyền, có hiệu lực trên toàn thế giới và các quyền lợi pháp lý phụ mà người đó có được trong tác phẩm, đến mức độ mà luật pháp cho phép. Bạn được tự do sao chép, phân phối, và biểu diễn tác phẩm này, tất cả đều không bắt buộc ghi công.

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

tình trạng bản quyền

copyrighted, dedicated to the public domain by copyright holder Tiếng Anh

giấy phép

Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng Toàn thế giới CC0

ngày thành lập / tạo ra

26 5 2020

—hết—

Back to top button