Wiki

Tép (chất)

Lá 3 tép

Tép hay nhép, chuồn (tiếng Anh: clubs) Tép (chất) là một trong bốn chất của bộ bài Tây chơi kiểu Pháp. Ký hiệu chất tép là hình cỏ ba lá màu đen.

Trong bộ bài


 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

 • Tép (chất)

Back to top button