Wiki

Xylen

Xem thêm: o-Xylen, m-Xylen, và p-Xylen

Xylen là tên gọi một nhóm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para– của đimêtyl benzen. Các đồng phân o-, m– và p– được đặc trưng bởi vị trí các nguyên tử cacbon (của vòng benzen) mà 2 nhóm metyl đính vào. Các đồng phân o, mp có tên thay thế lần lượt là 1,2-đimêtylbenzen, 1,3-đimêtylbenzen và 1,4-đimêtylbenzen. Các xylen có đồng phân là êtylbenzen


3
2
0

Độc tính


  • Gây ô nhiễm môi trường.
  • Tiếp xúc nhiều qua đường hô hấp có thể gây buồn ngủ, suy hô hấp và ngộ độc.
  • Tiếp xúc thời gian dài có thể gây ung thư.

Back to top button